Sopyan Hardyansyah. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Conto Carpon: TEGEP

CONTO CARPON

TEGEP

Meunang:

Sopyan Hardyansyah

 

Tugas tèh kunarumpuk baè, da sabab guruna perlèntè pisan mèrèanana, teu kaop bèrès hiji sok bus deui tugas nu anyar, atuh kapaksa baè, daèk-teu daèk kudu dikerjakeun , mun henteu tangtu baè bakal aya hasilna, moal teu bareureum tah dina rapotna .

Sakapeung rasa kesel mah sok nyampak kakuring , da sabab ilaharna kitu lamun gawè kapaksa mah, kajaba lamun ti gawè karana inisiatif sorangan, rèk sakumaha lobana ah… senang baè ngerjakeunana .

Poè ieu kuring tèh rèk nyokot tugas meunang bagadang sapeuting jeput kamari, ari tugasna tèh ngeunaan nulis makalah anu judulnaPangaruh Nongton Tv Kana Kacerdasan Siswaieu makalah tèh meunang hèsè capè, bèlaan tèga jajan, tèga kana sarè; sabab pangorbanana anu sakitu gedèna, matak kuring neundeun harepan kana èta tugas, sangkan bisa mèrè kahadèan pikeun kuring, atuh sahenteuna nilai dalapan waè mah geus kacekel dina leungeun sorangan, bungah wèh na hatè tèh; asa ngagebray caang sapada.

Èta tugas tèh kukuring disimpen dina dokumèn komputer warnèt, sabab lian ti teu boga komputerna, kuring mah teu boga flasdisk-flasdiskna acan, nya kapaksa baè titip, malah dina nyimpenna ngahaja nyieun folder anyar bari dingarananNITIP NU ABDI MAKALAH PRESENTASI KANGGO ÈNJING OMAT TONG DIHAPUS NYA”. Hurup anu garedè sarta katerangan kalimatna ari ceuk kuring mah geus cukup jelas pikeun jadi bahan perhatian, yèn èta dokumèn tèh teu meunang aya nungahapus, tapi dalah dikumaha deuih, ‘rèk nyalahkeun kajurig anu teu katempomah hèsè mènta pertanggungjawabanana , da puguh pan ieu mah pasilitas umum, saha baè nu mayar - èta nu boga hak makè, jadi rèk dikitu-kieukeun terserah , kuma hayangna nu makè.

Ah… sabab geus anggeus tèa, sarta geus miboga flasdisk, kuring gesit, boga niat nyokot èta dokumen, ari barang tepi ka warnètna, sarta kuring muka dokumèn dina folder, “aèhaèhsi adoltèh geus euweuhatuh ti hot-hat nènèangan dokumèn dina sakontèks menu komputer warnèt, sabab kuciwa èta dokumèn teu kapanggih baè, ah da nu kuring aya nu ngahapus, nya diharapusan wèh dokumen batur , malah tepika ledis, teu kasèsa barang sadokumèn-dokumèn acan. Da bongana mènta pertanggungjawaban ka admin, jawabna ngan sakurdukareujeungteu terangatawanaha atuh teu disimpen dina ieu-dina itu, jadi wèh aya nungahapus’.

Dina prak-prakanana ngahapusan dokumèn batur, kuring teu loba pikir, ngeunaan kahèsè capè batur ngajieun dokumèn, malah jauh ti mikir perasaan nimbang kana hargana, nupenting kumaha carana sangkan kaambek kuring bisa budal kabèh kujalaran ngahapusan dokumèn batur, jadi barang gèk diuk-cleb flasdisk tèh ngahapusan mah geus di mimitian. Ari geus bèrès mah jung waè nangtung da rèk balik, geus puas males kucara sorangan. “Keun siah sina karasa, kumaha kaleungitan dokumèn meunang hèsè capè tèh”, “naha ngan rèk dijawab ku: ‘duka atuh teu terang’, atawanaha atuh sanes disimpen dina ieu-dina èta’, antep siah karasa wawalesna pikeun nu teu tanggung jawab tèh”.

Ngarasa geus beres maleskeun kanyeri hatè lantaran dokumèn aya nu ngahapus, kuring mayar ka admin sarta balik baè tungtungna mah. Ari geus tepi ka imah, flasdisk poho tingaleun di Warnèt, teu kabawa tadi pasan rèk balik, da puguh burung gusuh tèa; sieun kaburu kapanggih ngahapusan dokumèn batur. Ah… nasib, cilaka mindoan atuh ari kieu mah. Kusabab embung cilaka mindoan, nya kuring kapaksa wèh balik deui ka Warnèt pikeun nyokot flasdisk tèa bisi diengkè-engkè mah kaburu leungit.

Tah budak ieu nu tadi aya di komputer nomer opat tèh admin?” ceuk salah saurang nu rèk nyokot dokumèn di Warnèt ka salah-sahiji admin.

Enya budak ieu”, “tuh da dina sisi tipi leres beungeutna mah akur, Jang”

hayoh siah gentian, meunang hèsè capè batur nèangan sarta ngajieun dokumèn, heug kumanèh dihapus, asa kutegep jangmanèhna sabari popolotot kakuring. Sabab sieun kapapanjangan, malah kaituna bisa jadi gur-ger gelut, nya mabur baè kuring tèh; atuh tungtungna mah cilaka tèh jadi katilukalianana: kahiji leungit dokumèn, kadua ngalapurkeun flasdisk, katilu dicarèkan batur. TEGEP!.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar